Katta civic polyclinic

ฮาระ กับการออกแบบภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล

เคนย่า ฮาระ มีแนวคิิดในการออกแบบโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยการใช้มุมมองที่มีความเรียบง่าย สามารถรับรู้ได้ง่าย โดยอาศัยอักษรสีแดง และพื้นสีขาว
ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ ฮาระต้องการให้ความรู้สึกของแม่และเด็ก ความอบอุ่น ความนุ่มนวล และความสะอาด และเขาก็ได้ใช้วัสดุที่ทำมาจากผ้าฝ้าย
มาใช้เป็นป้ายตามห้องตรวจรักษา เพื่อให้สื่อถึงความรูู้สึกที่เขาต้องการ

No comments: